نمایش نحوه نعیین ELR و تخمگذاری در آن محدوده

نمایش نحوه نعیین ELR و تخمگذاری در آن محدوده