بررسی عملگرهای الگوریتم ژنتیک - مدل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و گذران اوقات فراغت

بررسی عملگرهای الگوریتم ژنتیک – مدل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و گذران اوقات فراغت