سيستم تحريک IEEE نوع 1ST به همراه PSS

سيستم تحريک IEEE نوع 1ST به همراه PSS