بهبود کارایی در سیستم‌های پردازش تصاویر با استفاده‌ی کارآمد از توسعه های SIMD

بهبود کارایی در سیستم‌های پردازش تصاویر با استفاده‌ی کارآمد از توسعه های SIMD