بهینه سازی خرپاها با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک - خرپای فضایی 52 عضوی

بهینه سازی خرپاها با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک – خرپای فضایی 52 عضوی