پیش تنیدگی در یک شبکه عصبی دولایه ای 3 در 3

پیش تنیدگی در یک شبکه عصبی دولایه ای 3 در 3