تعیین بی‌درنگ سرعت رابطه ی غیر خطي بین پیکسلهای تصوير و اندازههای دنیای واقعي قبل از رفع اعوجاج

تعیین بی‌درنگ سرعت رابطه ی غیر خطي بین پیکسلهای تصوير و اندازههای دنیای واقعي قبل از رفع اعوجاج