نحوه تنیده شدن هسته k با تصویر، وزت های هسته پارامتر هایی هستند که باید آموزش دیده بشوند. این نمونه شرح داده شده برای یک کانال از تصویر است

نحوه تنیده شدن هسته k با تصویر، وزت های هسته پارامتر هایی هستند که باید آموزش دیده بشوند. این نمونه شرح داده شده برای یک کانال از تصویر است