ردیابی شی در تصاویر ویدیویی با استفاده از روش مبتنی بر بینایی ماشین

ردیابی شی در تصاویر ویدیویی با استفاده از روش مبتنی بر بینایی ماشین