روش هاي مختلف مدل كردن شي. به ترتيب از سمت چپ، مدل كردن شي توسط نقاط، مدل كردن توسط هسته و مدل كردن توسط سياه نما

روش هاي مختلف مدل كردن شي. به ترتيب از سمت چپ، مدل كردن شي توسط نقاط، مدل كردن توسط هسته و مدل كردن توسط سياه نما