نقاط آشكار سازي شده توسط آشكار سازهاي نقاط، به ترتيب از سمت چپ نتايج حاصل از آشكارساز نقاط Harris آشكارساز نقاط KLT و آشكارساز نقاط SIFT

نقاط آشكار سازي شده توسط آشكار سازهاي نقاط، به ترتيب از سمت چپ نتايج حاصل از آشكارساز نقاط Harris آشكارساز نقاط KLT و آشكارساز نقاط SIFT