نمونه ای از نتیجه ردیابی شی به همراه امتیاز ماشین بردار به شی مورد ردیابی در طول دنباله

نمونه ای از نتیجه ردیابی شی به همراه امتیاز ماشین بردار به شی مورد ردیابی در طول دنباله