شبیه سازی سوئیچ های نانوالکترومکانیکی بر پایه گرافن

شبیه سازی سوئیچ های نانوالکترومکانیکی بر پایه گرافن