مدل کنترل موقعیت رابط روبات رانده شده توسط موتور DC مغناطیسی

مدل کنترل موقعیت رابط روبات رانده شده توسط موتور DC مغناطیسی