بیان نحوه ارتباط فیزیکی ربات توانبخشی و انسان

بیان نحوه ارتباط فیزیکی ربات توانبخشی و انسان