رباتهای پوششی 1 یک ربات اگزواسکلتون بالاتنه 2 یک ربات اگزواسکلتون پایین تنه 3 یک ربات پروستوتیک بالاتنه

رباتهای پوششی 1 یک ربات اگزواسکلتون بالاتنه 2 یک ربات اگزواسکلتون پایین تنه 3 یک ربات پروستوتیک بالاتنه