نمونه ای از الکترود کاف ساخته شده از سیلیکون و پلی آمید

نمونه ای از الکترود کاف ساخته شده از سیلیکون و پلی آمید