شماتیک ساده شده از سیستم تزریق ذغال سنگ

شماتیک ساده شده از سیستم تزریق ذغال سنگ