بیوفیلم چسبیده به سطح الکترود آند و لایه مرزی غلظتی

بیوفیلم چسبیده به سطح الکترود آند و لایه مرزی غلظتی