اجزای میانی و جذب شده بر روی کاتالیست

اجزای میانی و جذب شده بر روی کاتالیست