اثر اتلاف حرارتی بر عملکرد راکتور پوسته احتراق با ضرایب انتقال حرارت خارجی مختلف

اثر اتلاف حرارتی بر عملکرد راکتور پوسته احتراق با ضرایب انتقال حرارت خارجی مختلف