کانتور دما در سه سطح مقطع از طول میکروراکتور برای دو مدل Conical Together و Together

کانتور دما در سه سطح مقطع از طول میکروراکتور برای دو مدل Conical Together و Together