نتایج خوشهبندی برای شش مجموعه داده، نمودار SSE به دست آمده با خوشهبندی GA ، خوشهبندی KGA ،خوشهبندی GAGR ومیانگین 20 آزمایش

نتایج خوشهبندی برای شش مجموعه داده، نمودار SSE به دست آمده با خوشهبندی GA ، خوشهبندی KGA ،خوشهبندی GAGR ومیانگین 20 آزمایش