پردازش تصویر مبتنی کرولت - تصویر نویزگیری شده با روش FDCT بر پایه Wrapping با آستانه گیری سخت

پردازش تصویر مبتنی کرولت – تصویر نویزگیری شده با روش FDCT بر پایه Wrapping با آستانه گیری سخت