معماری شبکه CNN در کاربرد پردازش زبان های طبیعی

معماری شبکه CNN در کاربرد پردازش زبان های طبیعی