شماتیک پروب 60 گیگاهرتز با استفاده از نرم افزار HFSS

شماتیک پروب 60 گیگاهرتز با استفاده از نرم افزار HFSS