تاثیر غیر مستقیم نورون های لایه پایین بر نورون های لایه های عمیق تر

تاثیر غیر مستقیم نورون های لایه پایین بر نورون های لایه های عمیق تر