ماتریس سرگشتگی به صورت نقشخ حرارتی حاصل از اعمال شبکه پیچشی بر دادگان آزمون در مسئله مشخصه سازی ترافیک

ماتریس سرگشتگی به صورت نقشخ حرارتی حاصل از اعمال شبکه پیچشی بر دادگان آزمون در مسئله مشخصه سازی ترافیک