نحوه عملکرد روش حذف تصادفی

نحوه عملکرد روش حذف تصادفی