استفاده از شبکه عصبی برای حدس ولتاژ میراگر

استفاده از شبکه عصبی برای حدس ولتاژ میراگر