شماتیک نحوه استفاده از کنترلر در سیستم

شماتیک نحوه استفاده از کنترلر در سیستم