تصوير دودويي (پر شده) ناحيه همگرايي و gap در حالت سوم پديده جوشكاري به همراه نمودار عرض

تصوير دودويي (پر شده) ناحيه همگرايي و gap در حالت سوم پديده جوشكاري به همراه نمودار عرض