محل نقطه جوش در آغاز جوشكاري (0=Pin (و ناحيه بررسي رخنه در كادر تصوير

محل نقطه جوش در آغاز جوشكاري (0=Pin (و ناحيه بررسي رخنه در كادر تصوير