مدل دنباله-به-دنباله Seq2Seq برای ترجمه ماشین عصبی

مدل دنباله-به-دنباله Seq2Seq برای ترجمه ماشین عصبی