معماری پیشنهادی برای ترجمه ی ماشینی عصبی با استفاده از بازنمایی برداری توزیع شده Word2Vec

معماری پیشنهادی برای ترجمه ی ماشینی عصبی با استفاده از بازنمایی برداری توزیع شده Word2Vec