شماتیک کنترل ساده تطبیقی

کنترل تطبیقی Adaptive Control

کنترل تطبیقی دانلود رایگان جزوه کنترل — تطبیقی کنترل تطبیقی یکی از حوزه‌های مهم در رشته برق و الکترونیک است. در این حوزه، هدف اصلی ایجاد یک سیستم کنترل است که بتواند با توجه به تغییرات ورودی‌ها و شرایط محیطی، پارامترها و خروجی‌های خود را تطبیق دهد و بهینه عمل کند. کنترل تطبیقی از الگوریتم‌ها…