پایان نامه آمار حسابداری و اقتصاد

پروژه حسابداری (026) رابطه بیش ارزش گذاری قیمت سهام با شفافیت صورت های مالی

این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی است. جامعه آماري تمام شركت هاي پذيرفته شده در بورس ازسال 1384 تا 1394 می باشد که تعداد 90 شرکت به عنوان نمونه به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند.