دانلود_رایگان جزوه مدار الکتریکی

جزوه رایگان مدار الکتریکی 1

جزوه رایگان مدار الکتریکی جزوه رایگان مدار الکتریکی – مدار الکتریکی مسیری است که در آن الکترون های ولتاژ یا منبع جریان جریان می یابند. نقطه ای که آن الکترون ها وارد یک مدار الکتریکی می شوند “منبع” الکترون ها هستند. نقطه ای که الکترون ها مدار الکتریکی را ترک می کنند “بازگشت” یا “زمین”…