پایان نامه آمار حسابداری و اقتصاد

پایان نامه اقتصاد (027) بررسی تأثیر تخصص حسابداری کمیته حسابرسی بر مدیریت سود و تعدیل سود

روژه آمار و مدلسازی – تعداد زیادی از عوامل داخلی و خارجی، عملکرد شرکت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند . كه هر يك از اين عوامل مي تواند بر روي ميزان موفقيت شركت ها در به حداكثر رساندن درآمد شركت و پرداخت سود بالاتر به سهامداران تأثيرگذار باشد .