پایان نامه پروژه مهندسی شیمی

پروژه کارشناسی ارشد شیمی (002) کشش سطحی در سیستمهای نانو ذرات نمکی آب هوا

عنوان : کشش سطحی در سیستم های نانو ذرات نمکی-آب-هوا با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی   پروژه کارشناسی ارشد شیمی پروژه کارشناسی ارشد شیمی – چکیده: شبیه سازی دینامیک مولکولی روشی مناسب برای مدلسازی میکروسکوپی در مقیاس اتمی و مولکولی فراهم میکند. در این پایان نامه با استفاده از شبیه سازی دینامیک ملکولی…